Изследване на ангажираността на персонала

Ангажираността на служителите е сред топ приоритетите на дейността по управление на човешките ресурси в повечето компании. Изследванията на факторите (драйверите), които водят до висока ангажираност на персонала, помага на управлението в определяне на приоритетите, акцентиране на уникалността и подобряване на пазарното позициониране на предприятията.

Високата ангажираност води до преки резултати в поведението на персонала като: задържане на служителите, повишена продуктивност, по-малко отсъствия от работа, по-добро индивидуално и екипно представяне, по-висока удовлетвореност и лоялност. Тя оказва непряко въздействие върху подобряване на качество на продуктите и услугите, увеличаване на пазарния дял, устойчив пазарен растеж и печалба.

Ангажираност на служителите
Степен на интегриране на стратегии за развитие в организацията
Удовлетвореност на служителите
още

За сайта

Индустриалната карта на България има за цел да покаже на едно място всички индустриални предприятия, професионални гимназии, университети и кариерни събития, насочени към индустрията с максимално точна и полезна информация за тях.