Изследването на ангажираността на работниците и служителите се извършва от компанията Audit Advice Associates Ltd. по собствена, специално разработена методология. Вие избирате да публикувате част от резултатите в Индустриалната карта, като обективизация на привлекателността на фирмената култура, климат и среда пред кандидатите.

  • Ще получите базови данни и информация за нивата на ангажираност на служителите си, по отделните фактори (драйвери) на ангажираност;
  • Ще можете да се сравните с бранша;
  • Ще получите подробен анализ за резултатите от изследването или индивидуален анализ за самата компания.

ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

  • Заявяване на участие
  • Попълване на въпросници
  • Предоставяне на резултатите от проучването

Проучването протича чрез попълване на въпросници, като самото попълване се осъществява по електронен път и/или на хартиен носител. Всяка от компаниите поема ангажимент за насърчаване на служителите си за попълването на въпросниците и за администрирането на проучването в организацията си. Въпросниците се попълват от служителите на компанията и отнема не повече от 30 минути. Той съдържа въпроси от демографски характер и около 90 твърдения (например: „В компанията ми комуникацията се насърчава.“), които проучват ангажираността на служителите в предприятието в различни области. Твърденията се потвърждават или отхвърлят от служителите чрез 5 степенна скала от „Напълно съгласен“ до „Напълно несъгласен“. За всеки служител автоматично ще бъдат създадени парола и потребителско име, с които би могъл да пристъпи към попълването на въпросника онлайн.

Анонимността на участниците е гарантирана и няма да бъдат събирани лични или финансови данни за служителите и компанията.

Методологията за проучването е разработена от специализираната в HR одити компания Audit Advice Associates Ltd. (ААА). Методологията е основана на одиторските програми, прилагани от ААА при оценяването на цялостната стратегия (или елементи от нея) по управление на човешките ресурси в конкретна компания.

ИЗСЛЕДВА СЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТРИ ГРУПИ ФАКТОРИ:

  • Ангажираност на служителите в компанията по 18 ключови фактора на ангажираността
  • Степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията
  • Ключови стопански и финансови резултати (показатели) за компанията
Регистрация за изследване  

Форма за записване за изследване